احکام نذر(۲)

مواردی که نذراعتبارشرعی ندارد:
اگر نذر کند به زیارت یکى از امامان معصوم(علیه السلام) مثلا به زیارت حضرت امام حسین(علیه السلام) مشرّف شود، چنانچه به زیارت امام دیگرى برود، کافى نیست. و اگر بر اثر عذرى نتواند آن امام را زیارت کند، چیزى بر او واجب نیست..

احكام نذر(2)

کسى که نذر کرده زیارت برود ولى غسل زیارت و نماز آن را نذر نکرده باشد، لازم نیست آنها را بجاآورد.
هرگاه نذر کند اگر بیمار او خوب شود یا مسافر او بیاید، عملى را انجام دهد، چنانچه معلوم شود پیش از نذر کردن، بیمار خوب شده، یا مسافر آمده است، عمل به نذر لازم نیست.
اگر پدر یا مادر نذر کند دختر خود را، به سیّد شوهر دهد، بعد از آنکه دختر به سنّ تکلیف رسید، اختیار با خود اوست و نذر آنان اعتبارى ندارد.

احکام نذر برای مکان های شریف:
اگر براى حرم یکى از امامان معصوم(علیه السلام) یا امام زادگان، چیزى نذر کند، باید آن را در تعمیر، روشنایى، فرش حرم و مانند آن مصرف کند، یا به زائران و یا خادمان حرم بدهد.
اگر براى خود امام(علیه السلام) چیزى نذر کند، چنانچه مصرف معیّنى را قصد کرده، باید براى همان مصرف کند و اگر مصرف معیّنى را قصد نکرده، باید به فقرا و زوّار بدهد، یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه آن امام(علیه السلام) نماید و همچنین است اگر چیزى را براى امامزاده اى نذر کند.

صاحب سود جنس نذرشده:
گوسفندى که براى صدقه یا براى یکى از امامان(علیه السلام) نذر کرده اند، اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچّه بیاورد، مال کسى است که نذر کرده، ولى پشم گوسفند و مقدارى که چاق مى شود جزو نذر است.

دیدگاهتان را بنویسید