شال گردن مردانه ( طرح خشتی )

شال گردنی ساده و شیک با روش آموزش ساده که همه دوستانی که علاقه به #بافتنی دارند میتوانند به راحتی از روی #آموزش ببافند.

ابزار لازم:

کاموا با ضخامت متوسط: ۲ کلاف
میل بافتنی: شماره ۳٫۵

روش بافت:
۴۶ دانه سر بگیرید

رج اول: دانه اول را نبافید و روی میل سمت راست بگیرید + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۱ دانه زیر

رج دوم: دانه اول را نبافید و روی میل سمت راست بگیرید + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۱ دانه زیر

رج سوم: مانند رج اول

رج چهارم: مانند رج دوم

بعد از اینکه چهار رج تمام شد، باید جای بافت زیر و رو را عوض کنید، روی دانه زیر، رو ببافیم و روی دانه های رو، زیر ببافید.

رج پنجم: دانه اول را نبافید و روی میل سمت راست بگیرید + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۱ دانه زیر

رج ششم: دانه اول را نبافید و روی میل سمت راست بگیرید + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۴ دانه رو + ۴ دانه زیر + ۱ دانه زیر

رج هفتم: مانند رج پنجم

رج هشتم: مانند رج ششم

باز هم بعد از اینکه چهار رج تمام شد، باید جای بافت زیر و رو را عوض کنید.

رج نهم: مانند رج اول

رج دهم: مانند رج دوم

و….


به همین ترتیب ادامه میدهیم تا شال گردن به طول دلخواه رسیده و سپس بافت را کور کنیم.


دیدگاهتان را بنویسید