چگونگی ادای نذر

(ساقط شدن نذر از گردن):اگر نذر کند عملى را انجام دهد، باید همان طور که نذر کرده بجا آورد، پس اگر نذر کند روز اوّل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد و یا نماز اوّل ماه بخواند، چنانچه قبل از آن روز و یا بعد از آن بجا آورد، کفایت نمى کند. و نیز اگر نذر کند وقتى بیمار او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود، صدقه بدهد کافى نیست.

چگونگي ادای نذر

اگر نذر کند روزه بگیرد، ولى وقت و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه یک روز روزه بگیرد، کافى است. و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوصیّات آن را معیّن نکند، اگر یک نماز دو رکعتى بخواند، کفایت مى کند و اگر نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معیّن نکند، اگر چیزى بدهد که بگویند صدقه داده، به نذر خود عمل کرده است و اگر نذر کند، کارى براى خدا بجا آورد، در صورتى که یک نماز بخواند یا یک روز روزه بگیرد یا چیزى صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است.

کفاره شکستن نذر:

اگر نذر کند روز معیّنى روزه بگیرد، باید همان روز روزه بگیرد و سفر در آن روز مشکل است و اگر بر اثر مسافرت روزه نگیرد، بنابر احتیاط باید گذشته از قضاى آن روز، کفّاره نیز بدهد یعنى بنابر احتیاط، یک برده آزاد کند، یا به شصت فقیر طعام دهد و یا دو ماه پى در پى روزه بگیرد، ولى اگر ناچار شود مسافرت کند، یا عذر دیگرى مانند بیمارى یا حیض براى او پیش آید، قضاى تنها کافى است.

اگر انسان از روى اختیار به نذر خود عمل نکند، باید به مقدارى که در مسأله پیش گفته شد، کفّاره بدهد.

اگر نذر کند تا وقت معیّنى، عملى را ترک کند، بعد از گذشتن آن وقت، مى تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت، از روى فراموشى یا ناچارى انجام دهد، چیزى بر او واجب نیست، ولى باز هم لازم است که تا آن وقت، آن عمل را بجا نیاورد و چنانچه پیش از رسیدن آن وقت، بدون عذر آن عمل را انجام دهد، باید کفّاره بدهد.

کسى که نذر کرده عملى را ترک کند و وقتى براى آن معیّن نکرده است، اگر از روى فراموشى، یا ناچارى و یا ندانستن، آن عمل را انجام دهد، کفّاره بر او واجب نیست، ولى بعداً هر وقت از روى اختیار آن را بجا آورد، بنابر احتیاط باید کفّاره بدهد. اگر نذر کند در هر هفته، روز معیّنى، مثلا روز جمعه روزه بگیرد، چنانچه یکى از جمعه ها، عید فطر یا عید قربان باشد یا در روز جمعه، عذر دیگرى مانند حیض براى او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و بنابر احتیاط قضاى آن را بجا آورد.

احکام متفرقه نذر:

اگر نذر کند مقدار معیّنى صدقه بدهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد، باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند. اگر نذر کند به فقیر معیّنى صدقه بدهد، نمى تواند آن را به فقیر دیگرى بپردازد و اگر آن فقیر بمیرد، بنابر احتیاط واجب به ورثه او بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید